Przetargi

8-12-2016

……………………………………………..                                                             …………………, dnia ………………….

……………………………………………..

      (Pieczęć firmowa Wykonawcy)

                                                                                                                 Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie

                                                                                                              ul. Turystyczna 2,  10 - 369 Olsztyn

 

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu na dostawy oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie  w roku 2017 oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

Cena (z VAT)  za 1 litr oleju opałowego: ................ PLN,

Oferowany upust od ceny paliw obowiązujących dniu dostawy…….……….. %

 

 

                                                                                          .........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

 

 1. Termin wykonania oraz warunki płatności – zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego
 2. Oświadczam, że składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu jako Wykonawcy.
 3. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy.
 4. Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.
 5. Posiadam(y)  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

                                                                                          .........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców


 

 

22-08-2016

 

OGŁOSZENIE

 

 1. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy – opiekun zwierząt.
 2. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należą:

1)      przygotowywanie karmy (gotowanie),

2)      karmienie i pojenie zwierząt,

3)      wyjazdy na interwencje związane z wyłapywaniem zwierząt,

4)      wyjazdy na interwencje związane m. in. z zaopatrzeniem,

5)      wyjazdy na interwencje związane z obsługą imprez Schroniska,

6)      sprzątanie boksów i innych pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta,

7)      pomoc lekarzowi weterynarii w wykonywaniu zabiegów leczniczych i profilaktycznych,

8)      prowadzenie prac porządkowych na terenie schroniska.

 1. wymagania formalne wobec kandydata:

1)      wykształcenie min. średnie;

2)      prawo jazdy kategorii B;

3)      doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych);

4)      przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt;

5)      brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w godzinach nocnych;

6)      brak przeciwwskazań do dźwigania ciężarów;

 

 1. wykaz dokumentów jakie powinna zawierać oferta

1)      CV,

2)      ewentualne zaświadczenie o wolontariacie.

 1. Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie:

1)      od 22.08.2016r.  do 31.08.2016r. do godziny 12 00;

2)      02.09.2016r. rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 10-12 00 - dwie osoby;

 1. Wynik  oraz przebieg postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Anna Barańska

Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie

89 526 82 15, 89 534 88 88

dyrektor@schronisko.olsztyn.pl